Fire Protection System
      Fire Pump System
      Foam System
      Sprinkler System
      Deluge System
    Fire Suppression System
      FM 200 System
      Co2 System
      Nitrogen System
      Fire Kitchen System
    Fire Alarm System
      Fire Alarm System
      High Sensitivity smoke detector
      System
    CCTV & Access Control
      Fire fighting equipment
      Rescue equipment
      Fire Pump
      Foam & Dry Chemical
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 67
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 533,497
 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
เป็นระบบแจ้งเตือนเหตุ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแจ้งเตือน โดยมีตัวตรวจจับควัน( Smoke Detector) หรือ ความร้อน (Heat Detector) รวมถึงแจ้งเหตุด้วยสวิทซ์ฉุกเฉิน(Manual Station) ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน โดยมีตัวประมวลผล (Control Panel) เพื่อแจ้งเหตุการณ์อันเกิดจากเพลิงไหม้ ระบบจะแจ้งเตือนและส่งสัญญาณให้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มาตรฐานรับรอง  UL,FM และ NFPA-72 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับกันมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงในประเทศไทย
 
การป้องกันอัคคีภัยสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะคือ
      1. การป้องกันอัคคีภัยวิธี Passive
            เริ่มจากการจัดวางผังอาคารให้ปลอดภัยต่ออัคคีภัย คือการวางผังอาคารให้สามารถป้องกัน
             อัคคีภัยจากการเกิดเหตุสุดวิสัยได้ มีวิธีการได้แก่ เว้นระยะห่างจากเขตที่ดิน เพื่อกันการลามของไฟ
             ตามกฎหมาย การเตรียมพื้นที่รอบอาคาร สำหรับเข้าไปดับเพลิง ได้เป็นต้น
            การออกแบบอาคาร คือการออกแบบให้ตัวอาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรืออย่างน้อย
             ให้มีเวลาพอสำหรับหนีไฟได้ นอกเหนือจากนั้น ต้องมีการออกแบบที่ทำให้การเข้าดับเพลิง
              ทำได้ง่าย และมีการอพยพคนออกจากอาคารได้สะดวก มีทางหนีไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ
      2. การป้องกันอัคคีภัยวิธี Active คือการป้องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,ระบายควัน
          ไฟและระบบดับเพลิงที่ดี
            ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยเป็นระบบ ที่บอกให้คนในอาคารทราบว่า มีเหตุฉุกเฉิน จะได้มีเวลา
             สำหรับการเตรียมตัวหนีไฟ หรือดับไฟได้มีอุปกรณ์ในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจับ
             เพลิงไหม้ (Fire Detector)
อันได้แก่อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์
             ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
อีกแบบหนึ่งคืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นอุปกรณ์ที่ให้ ผู้พบ
             เหตุเพลิงไหม้ ทำการแจ้งเตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลัก
            ระบบดับเพลิงด้วยน้ำคือระบบที่มีการเก็บกักน้ำสำรอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเมื่อมีเหตุเพลิง
             ไหม้จะสามารถใช้ระบบดับเพลิง ในการดับไฟได้ระบบนี้จะประกอบไปด้วยถึงน้ำสำรองดับเพลิง 
             ซึ่งต้องมีปริมาณสำหรับใช้ดับเพลิงได้1- 2 ชม.และประกอบด้วย ระบบส่งน้ำดับเพลิงได้แก่ เครื่อง
             สูบระบบท่อ แนวตั้งแนวนอน, หัวรับน้ำดับเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, หัวกระจายน้ำดับเพลิง 
             นอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำแบบอัตโนมัติ โดยที่เครื่องที่อยู่บน เพดานห้องจะทำงาน 
             เมื่อมีปริมาณความร้อนที่สูงขึ้น จนทำให้ส่วนที่เป็นกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แล้วน้ำดับเพลิง
             ที่ต่อท่อไว้ ก็จะกระจายลงมาดับไฟ
            เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ข้างในบรรจุสารเคมีสำหรับดับเพลิงแบบต่าง ๆ 
             ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็ก ก็สามารถใช้เครื่องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟได้
            ลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงสำหรับอาคารสูง กฎหมายจะกำหนดให้มีลิฟต์สำหรับพนักงานดับ
             เพลิงทำงานในกรณีไฟไหม้ โดยแยกจากลิฟต์ใช้งานปกติทั่วไป ซึ่งจะทำให้การผจญเพลิง และ
             การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
            ระบบควบคุมควันไฟ การสำลักควันไฟเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ อาคารจึง
             ต้องมีระบบ ที่จะทำให้มีการชะลอ การแพร่ ของควันไฟ โดยมากจะใช้การอัดอากาศลงไปในจุด
             ที่เป็นทางหนีไฟ, โถงบันได และโถงลิฟต์ โดยไม่ให้ควันไฟลามเข้าไป ในส่วนดังกล่าว เพิ่มระยะ
             เวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคารด้วย
 

Copyright by zenithimproduct.co.th
Engine by MAKEWEBEASY